رسید امضای واحد تکمیلی

                                                                                                           کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی