تکمیلی 1400 بانک تامین

از شماره مستمری 1000101477تا 1000712830

1-اگر چنانچه به علت تحت پوشش بودن همسر در بیمه تکمیلی دیگر یا شاغل بودن وی تمایل به ثبت نام ایشان ندارید لطفا در توضیحات درج نمایید در غیر اینصورت ثبت نام همسر الزامی می باشد
2- اگر شماره مستمری شما در لیست نبود لطفا پس از دریافت کارت عضویت  از محل کانون بازنشستگان  از فرم پایین صفحه جهت ثبت نام  اقدام نمایید
لطفا شماره مستمری خود را وارد نمایید و سپس جهت ثبت نام خود و اعضای خانوار روی آیکون خودکار کلیک کنید و پس از انتخاب گزینه ی بله و ورود شماره همراه و توضیحات ( در صورت تمایل ) روی گزینه ی update کلیک کنید

ویرایش

ویرایش

Are you sure?

x

Please confirm deletion. There is no undo!

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:60)

بازنشسته ی محترم 

اگر چنانچه مشخصات شما در لیست بالا موجود نیست ( بازنشسته ی جدید هستید یا انتقالی از شهرستان دیگر ) لطفا جهت ثبت نام پس از تهیه ی کارت کانون از فرم ذیل مبادرت به ثبت نام نمایید 

کلیک کنید 

BUY NOW