تلفن های مراکز درمانی مدیریت سازمان تامین اجتماعی استان البرز

        • کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب دهقان ویلای دوم، کدپستی ۳۱۳۹۸۸۳۶۷۸
         مدیریت ………………………………………….. ۳۴۴۳۳۰۱۰
         نمابر ………………………………………………. ۳۴۴۳۳۰۰۲
         معاون اداری و مالی ………………………….. ۳۴۴۷۴۴۲۱
         معاون درمان ……………………………………. ۳۴۴۷۲۰۰۶
         روابط عمومی ……………………………………. ۳۴۴۱۶۱۷۸
         مالی ………………………………………………. ۳۴۴۷۴۴۲۰
         اداری ……………………………………………… ۳۴۴۳۳۰۰۳
         فرابری داده ها ……………………………………. ۳۴۴۳۳۰۰۵
         حسابداری …………………………………………. ۳۴۴۳۳۰۰۱
         امور رفاهی …………………………………….. ۳۴۴۷۴۴۲۴
         کمیسیون پزشکی …………………………….. ۳۴۴۸۱۸۸۴
         تلفنخانه ……………………………………….. ۳-۳۴۴۳۱۱۴۰

 • دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
  کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش کوچه بدر ۲، کدپستی ۳۱۷۵۶۸۵۷۷۸
  ریاست ………………………. ۳۲۷۴۳۲۳۵ ، ۳۲۷۴۳۲۰۳
  نمابر ………………………………………………… ۳۲۷۴۳۲۲۱
  معاون اداری و مالی …………………………. ۳۲۷۴۸۸۷۳
  معاون رسیدگی …………………………………. ۳۲۷۴۳۲۰۵
  مالی ………………………………………………. ۳۲۷۴۳۲۵۵
  اداری ……………………………………………….. ۳۲۷۳۱۰۴۴
  فرابری داده ها ……………………………………… ۳۲۷۳۱۰۴۶
  تلفن گویا …………………….. ۳۲۷۳۱۰۴۷، ۳۲۷۵۳۷۱۳

        • بیمارستان هشتگرد
         هشتگرد قدیم، بلوار امام(ره)، جنب بانک رفاه کارگران
         ریاست ……………………………………………….. ۴۴۲۲۹۰۱۰
         نمابر …………………………………………………. ۴۴۲۲۹۰۱۱
         مالی ……………………………………………….. ۴۴۲۲۶۶۶۸
         اداری ………………………………………………… ۴۴۲۱۲۷۸۰
         فرابری داده ها ………………………………………. ۴۴۲۲۹۰۱۷
         حراست ………………………………………………. ۴۴۲۲۳۱۱۲
         نوبت دهی ……………… ۸-۴۴۲۱۳۱۵۵، ۶-۴۴۲۳۵۰۶۴
         تلفنخانه ……………………………………….. ۶- ۴۴۲۲۹۰۱۳

 • دی کلینیک شهید حاجی زاده
  کرج، فاز ۴ مهرشهر، بلوار گلها، خ بیگی، خ ۴۰۷ شرقی
  ریاست ……………………………………………. ۳۳۵۰۷۰۹۰
  نمابر ……………………………………………… ۳۳۵۰۳۷۵۷
  مالی ………………………………………………… ۳۳۵۱۰۳۱۳
  اداری ………………………………………………… ۳۳۵۰۵۱۷۱
  فرابری داده ها …………………………………… ۳۳۵۰۱۴۸۸
  پذیرش ………… ۳۳۵۰۶۰۹۰، ۳۳۵۰۴۷۰۷، ۳۳۵۲۰۰۹
  نوبت دهی …… ۳۳۵۵۰۴۰۲، ۳۳۵۵۰۴۱۱، ۳۳۵۵۰۴۱۲
  تلفنخانه ……… ۳۳۵۲۰۰۰۹، ۳۳۵۰۴۷۰۷، ۳۳۵۰۶۰۹۰

        • پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی
         کرج، خیابان شهید ‌بهشتی، نرسیده به میدان شهداء
         ریاست …………………………………………….. ۳۲۲۲۰۳۳۳
         نمابر ……………………………………………….. ۳۲۲۴۲۹۵۴
         مالی …………………………………………………. ۳۲۲۳۳۷۱۱
         اداری …………………………………………………. ۳۲۲۲۴۱۷۲
         فرابری داده ها ……………………………………… ۳۲۲۳۸۴۹۲
         پذیرش …………………………………………….. ۳۲۲۲۷۰۴۸
         نوبت دهی ……………………………………… ۶-۳۲۴۰۱۴۶۴
         ۳۲۲۱۹۹۸۵
         ، ۳۲۲۰۷۲۲۵، ۳۲۲۰۷۲۲۸، ۳۲۲۰۷۳۲۶، ۳۲۲۱۹۹۷۸،۳۲۴۰۱۹۰۲، ۳۲۴۰۱۹۰۵، ۳۲۴۰۱۶۹۹، ۳۲۴۰۱۸۳۳، ۳۲۴۰۱۳۶۵،۳۲۴۰۱۸۹۶، ۳۲۲۱۹۹۷۸، ۳۲۴۰۱۹۹۵، ۳۲۴۰۱۹۱۲تلفنخانه ……………… ۵-۳۲۲۲۴۰۵۴، ۳۲۲۴۱۱۵۹، ۳۲۲۳۸۴۹۴

 • پلی کلینیک تخصصی حصارک
  کرج، حصارک، روبروی پاسگاه
  ریاست …………………………………………….. ۳۴۶۰۳۱۱۳
  نمابر ………………………………………………. ۳۴۶۰۹۵۴۵
  روابط عمومی ……………………………………… ۳۴۶۱۲۳۱۰
  مالی ……………………………………………….. ۳۴۶۰۹۵۳۵
  اداری ………………………………………………… ۳۴۶۰۴۱۶۱
  فرابری داده ها ……………………………………… ۳۲۲۳۸۴۹۲
  پذیرش ………………………………………….. ۳-۳۴۶۰۲۰۰۱
  نوبت دهی …………………………………………… ۳۴۶۰۵۱۲۱

        • درمانگاه تخصصی فردیس
         فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم غربی
         ریاست ………………………………………………. ۳۶۵۶۱۰۶۰
         نمابر …………………………………………….. ۳۶۵۳۴۳۳۲
         مالی …………………………………………………. ۳۶۵۶۱۰۹۰
         اداری ……………………………………………….. ۳۶۵۴۱۸۸۱
         فرابری داده ها ……………………………………… ۳۶۵۱۹۴۹۴
         نوبت دهی …………………………………… ۵۰-۳۶۵۶۰۲۴۷
         تلفنخانه ………………. ۳۶۵۶۱۴۸۹، ۳۶۵۳۴۳۳۱، ۳۶۵۶۱۴۸۷

 • درمانگاه تخصصی نظرآباد
  نظرآباد، بلوار مدرس، چهارراه الغدیر
  ریاست …………………………………………… ۴۵۳۶۲۷۸۸
  نمابر، اداری ……………………………………… ۴۵۳۴۲۸۰۵
  مالی ………………………………………………. ۴۵۳۶۹۲۴۳
  فرابری داده ها ……………………………………. ۴۵۳۶۲۷۸۷
  نوبت دهی ……………………………………. ۲-۴۵۳۶۴۴۰۰۱
  تلفنخانه ………………………………………….. ۴۵۳۶۲۷۸۶

        • مرکز خدمات دندانپزشکی رجائی شهر
         کرج، رجایی شهر، خیابان دهم شرقی، پلاک ۲۵
         ریاست، نمابر ………………………………….. ۳۴۴۳۵۵۵۱
         مالی ……………………………………………….. ۳۴۴۶۸۷۰۱
         اداری ………………………………………………. ۳۴۴۶۸۷۰۱
         پذیرش ……………………………………………. ۳۴۴۱۶۷۹۷
         نوبت دهی ………………….. ۳۴۴۶۸۷۰۳، ۳۴۴۶۸۶۸۲
         ۳۴۴۶۸۶۷۵
         ، ۳۴۴۱۲۵۹۴
         تلفنخانه ………………………………………….. ۳۴۴۱۶۷۹۷

 • درمانگاه اشتهارد
  اشتهارد، میدان شهید سلطانی، کدپستی ۳۱۸۷۱۸۵۸۹۹
  ریاست …………………………………………….. ۳۷۷۲۹۹۰۲
  نمابر ………………………………………………… ۳۷۷۲۹۹۰۱
  پذیرش ……………………………………………… ۳۷۷۲۹۹۰۱
  تلفنخانه ……………………………………………. ۳۷۷۲۹۹۰۱

        • موسسه خدمات بهداشتی و درمانی البرز
         کرج، انتهای باغستان غربی (بیمارستان تخصصی البرز)
         مدیرعامل ………………………………………. ۳۴۳۷۵۲۵۴
         نمابر ……………………………………………….. ۳۴۳۰۵۵۲۲
         معاون ……………………………………………… ۳۴۳۰۵۵۱۱
         روابط عمومی …………………………………….. ۳۴۱۹۲۴۳۰
         مالی ……………………………………………….. ۳۴۳۱۶۸۴۰
         اداری ……………………………………………… ۳۴۳۱۶۸۴۴
         فرابری داده ها ………………………………………. ۳۴۱۹۲۵۵۰
         حراست ………………………………………………. ۳۴۱۹۲۱۲۵
         پذیرش …………………………………………….. ۳۴۱۹۲۳۶۴
         نوبت دهی ………………………………………… ۳۴۳۰۵۵۶۰
         تلفنخانه ………………………………………… ۸-۳۴۳۲۰۰۰۱

مختصری در مورد ما

در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۴ قانون کار ، کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی طبق مقررات ق ک به کار اشتغال داشته و براساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند ، می توانند نسبت به تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ، استان و کانون عالی کارگران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند .
ارکان کانون کارگران بازنشسته عبارتند از :
۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرسان
وظایف و اختیارات کانونهای کارگران بازنشسته عبارتند از :
۱- جمع بندی نظرات اعضاء درخصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارایه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانون های استان و عالی یا مراجع ذیربط .
۲- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء .
۳- اقدام در جهت تشکیل کانون استان و عالی کارگران بازنشسته و کوشش در جهت بهره مندی اعضاء از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .
۴- ارایه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به شاغلان در عرصه بازار کار در زمینه های مختلف و در جهت رشد اقتصادی کشور و کمک به واحدهای تولیدی ، خدماتی و صنعتی .

در راستای اجرای همین اصل کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کرج شکل گرفت

ما سالانه پذیرای میانگین یکصد و چهل هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در جهت برآوردن خدمات مربوطه هستیم

ما را در جهت ارائه خدمات بهتر یاری کنید

این پورتال در جهت ارائه خدمات غیرحضوری و در حقیقت جلوگیری از اتلاف وقت و مراجعه حضوری شما عزیزان طراحی گردیده است خواهشمند است ما را در جهت ارائه این اصل یاری نمایید

تسهیلات
بیمه تکمیلی
سیاحتی و زیارتی
دندانپزشکی
فروشگاههای کانون

کلیه حقوق وب سایت از جمله طراحی توسط کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کرج