محاسبه متناسب سازی

مستمری بگیری که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ حقوق مستمری او مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و در سال ۱۳۸۵ بازنشسته گردیده است مطلوب است محاسبه ی مبلغ متناسب سازی

گام اول :

حقوق فروردین ماه

۵۵۴۰۳۵۵۰ =(۴۲۰۰۰۰۰۰*۱٫۲۶)+۲۴۸۳۵۵۰

گام دوم :

تعیین ضریب زمان برقراری

بازنشسته ای که در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده و زمان برقراری ماهیانه ۴۵۰۰۰۰۰ ریال بوده مطلوب است محاسبه ی زمان برقراری :

۳ = ۴۵۰۰۰۰۰/۱۵۰۰۰۰۰

مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال طبق جدول تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۹ قابل دستیابی است (جدول روبرو)

گام سوم :

تعیین ضریب سال ۱۴۰۰

۲/۰۹ =۵۵۴۰۳۵۵۰/۲۶۵۵۴۹۳۵

گام چهارم :

ضریب زمان برقراری :

۰/۹۱ =۳-۲/۰۹

گام پنجم :

تعیین مبلغ متناسب سازی

 ۲۴۱۶۴۱۷۱=۲۶۵۵۴۰۳۵*۰/۹۱

گام ششم:

مبلغ نهایی

۷۹۵۶۷۷۲۱=۵۵۴۰۳۵۵۰+۲۴۱۶۴۱۷۱

تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۹ (ریال )

۶۳۰۰ 🔹سال ۱۳۵۷:
۱۹۰۵۰ 🔹سال ۱۳۵۹:
۱۹۰۵۰ 🔹سال ۱۳۶۰:
۱۹۰۵۰ 🔹سال ۱۳۶۱:
۱۹۰۵۰ 🔹سال ۱۳۶۲:
۱۹۰۵۰ 🔹سال ۱۳۶۳:
۲۱۶۰۰ 🔹سال ۱۳۶۴:
۲۱۶۰۰ 🔹سال ۱۳۶۵:
۲۲۸۰۰ 🔹سال ۱۳۶۶:
۲۴۹۰۰ 🔹سال ۱۳۶۷:
۲۴۹۰۰ 🔹سال ۱۳۶۸:
۳۰۰۰۰ 🔹سال ۱۳۶۹:
۵۰۳۱۰ 🔹سال ۱۳۷۰:
۶۸۰۱۰ 🔹سال ۱۳۷۱:
۸۹۸۲۰ 🔹سال ۱۳۷۲:
۱۱۶۸۲۰ 🔹سال ۱۳۷۳:
۱۵۹۹۹۰ 🔹سال ۱۳۷۴:
۲۰۷۲۱۰ 🔹سال ۱۳۷۵:
۲۵۴۴۶۰ 🔹سال ۱۳۷۶:
۳۰۱۵۳۰ 🔹سال ۱۳۷۷:
۴۱۶۳۷۳ 🔹سال ۱۳۷۸:
۴۵۸۰۱۰ 🔹سال ۱۳۷۹:
۵۶۷۹۰۰ 🔹سال ۱۳۸۰:
۶۷۱۴۶۰ 🔹سال ۱۳۸۱:
۸۵۳۳۸۰ 🔹سال ۱۳۸۲:
۱۰۶۶۰۲۰ 🔹سال ۱۳۸۳:
۱۲۲۵۹۲۰ 🔹سال ۱۳۸۴:
۱۵۰۰۰۰۰ 🔹سال ۱۳۸۵:
۱۸۳۰۰۰۰ 🔹سال ۱۳۸۶:
۲۱۹۶۰۰۰ 🔹سال ۱۳۸۷:
۲۶۳۵۲۰۰ 🔹سال ۱۳۸۸:
۳۰۳۰۰۰۰ 🔹سال ۱۳۸۹:
۳۳۰۳۰۰۰ 🔹سال ۱۳۹۰:
۳۸۹۷۰۰۰ 🔹سال ۱۳۹۱:
۴۸۷۱۲۵۰ 🔹سال ۱۳۹۲:
۶۰۸۹۱۰۰ 🔹سال ۱۳۹۳:
۷۱۲۴۲۵۰ 🔹سال ۱۳۹۴:
۸۱۲۱۶۶۰ 🔹سال ۱۳۹۵:
۹۲۹۹۳۱۰ 🔹سال ۱۳۹۶:
۱۱۱۴۰۵۶۷ 🔹سال ۱۳۹۷:
۱۵۱۶۹۱۱۰ 🔹سال ۱۳۹۸:
۱۹۱۱۳۰۷۹ 🔹سال ۱۳۹۹:

مختصری در مورد ما

در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۴ قانون کار ، کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی طبق مقررات ق ک به کار اشتغال داشته و براساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند ، می توانند نسبت به تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان ، استان و کانون عالی کارگران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند .
ارکان کانون کارگران بازنشسته عبارتند از :
۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرسان
وظایف و اختیارات کانونهای کارگران بازنشسته عبارتند از :
۱- جمع بندی نظرات اعضاء درخصوص مسائل و امور بازنشستگان و ارایه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانون های استان و عالی یا مراجع ذیربط .
۲- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء .
۳- اقدام در جهت تشکیل کانون استان و عالی کارگران بازنشسته و کوشش در جهت بهره مندی اعضاء از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .
۴- ارایه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به شاغلان در عرصه بازار کار در زمینه های مختلف و در جهت رشد اقتصادی کشور و کمک به واحدهای تولیدی ، خدماتی و صنعتی .

در راستای اجرای همین اصل کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کرج شکل گرفت

ما سالانه پذیرای میانگین یکصد و چهل هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در جهت برآوردن خدمات مربوطه هستیم

ما را در جهت ارائه خدمات بهتر یاری کنید

این پورتال در جهت ارائه خدمات غیرحضوری و در حقیقت جلوگیری از اتلاف وقت و مراجعه حضوری شما عزیزان طراحی گردیده است خواهشمند است ما را در جهت ارائه این اصل یاری نمایید

تسهیلات
بیمه تکمیلی
سیاحتی و زیارتی
دندانپزشکی
فروشگاههای کانون

کلیه حقوق وب سایت از جمله طراحی توسط کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کرج