بازنشسته ی گرامی ! اطلاعات فرم را با دقت وارد نمایید در صورت درج نادرست ( علی الخصوص شعبه و شماره مستمری )مسئولیت عدم برقراری بیمه تکمیلی با خود شما می باشد .