فرم ثبت نام تکمیلی 1401

ثبت نام بیمه تکمیلی  طبق الگوی ذیل قابل انجام می باشد

ثبت نام بیمه تکمیلی به ترتیب الفبا با نام خانوادگی از روز شنبه لغایت پایان روز جمعه ساعت 12 شب

شنبه :الف-ب-پ-ت ث  -ج -چ–ح- خ                          یکشنبه :د- ذ-م

دوشنبه :  ر -ز ژ-س- ش                                              سه شنبه : ص – ض -ط -ظ

چهارشنبه : ع -غ -ف -ق  -ی                                        پنجشنبه :ک -گ ل م   

جمعه : ن -و -ه -ی