انتصاب شایسته آقای قلی شادبخش علیشاه به ریاست کانون عالی بازنشستگان کل کشور

در انتخابات داخلی هیات مدیره کانونعالی کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برای تعیین سِمت اعضاء مشخص شدند:

❇️قلی شادبخش ، رییس کانون عالی

❇️نصرالله دریابیگی ، نایب رییس کانون عالی

❇️علیرضا امیری (از استان مرکزی ) خزانه دارکانون عالی

❇️محمد اسدی ، دبیر کانون عالی

❇️جواداکبری ، منشی هیات مدیره