شعبه اشتهارد

اشتهارد

1-اگر چنانچه به علت تحت پوشش بودن همسر در بیمه تکمیلی دیگر یا شاغل بودن وی تمایل به ثبت نام ایشان ندارید لطفا در توضیحات درج نمایید در غیر اینصورت ثبت نام همسر الزامی می باشد

2- اگر شماره مستمری شما در لیست ذیل نبود لطفا  از فرم پایین صفحه جهت ثبت نام  اقدام نمایید

لطفا شماره مستمری خود را وارد نمایید و سپس جهت ثبت نام خود و اعضای خانوار روی آیکون خودکار کلیک کنید و پس از انتخاب گزینه ی بله و ورود شماره همراه و توضیحات ( در صورت تمایل ) روی گزینه ی update کلیک کنید

ویرایش

ویرایش

Are you sure?

x

Please confirm deletion. There is no undo!

اگر چنانچه شماره مستمری شما در لیست شعبه و بازه ی شماره مستمری شما وجود ندارد ( اگر انتقالی از شهرستان دیگر هستید یا به تازگی بازنشسته شده اید ) لطفا از فرم ذیل مبادرت به ثبت نام نمایید . دقت نمایید در صورت ورود اشتباه اطلاعات علی الخصوص شماره مستمری و شعبه بیمه ی شما برقرار نخواهد شد .

BUY NOW