جزئیات افزایش حقوق شهریور ماه بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق شهریور ماه بازنشستگان، بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای‌ عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.